Chili :Hybrid 961                                     
 
   
69