Chili :Hy-Fry Hybrid                                     
 
   
76